Kampregels

Voor aanwezigen (dat wil zeggen iedereen die zich op het Scoutcentrum Zeeland begeeft van vrijdag 18-9 t/m zondag 20-9) gelden een aantal regels. Worden deze regels niet nageleefd (ter beoordeling aan het organisatieteam) dan kunnen maatregelen genomen worden variërend van een waarschuwing tot uitsluiten van deelname en verwijdering van het terrein.

 • Iedere medewerker is verplicht zich op de hoogte te stellen van de inhoud van dit calamiteitenplan en hiernaar te handelen
 • Iedere deelnemer is verplicht zich op de hoogte te stellen van de huisregels en hiernaar te handelen
 • Iedere medewerker en deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen
 • Niemand brengt een ander in gevaar door roekeloos gedrag.
 • Gevaarlijke situaties worden direct gemeld aan de Organisator Veiligheid.
 • Calamiteiten worden direct gemeld aan de dichtst bij zijnde organisator.
 • Relevante gezondheidsproblemen worden op vraag gemeld wanneer men zich laat behandelen door een EHBO-er.
 • Een ieder is verplicht aan de EHBO-er te melden of men aan een besmettelijke ziekte lijdt, waarvoor maatregelen genomen moeten worden.
 • Het samenscholen rondom een calamiteit of slachtoffer is niet toegestaan, medewerkers zullen “publiek” verzoeken zich te verwijderen.
 • In geval van een calamiteit worden de media alleen te woord gestaan door de Voorzitter van het Organisatieteam.
 • Iedere deelnemer of medewerker heeft het recht hulp in te schakelen van de aanwezige vertrouwenspersoon. Dit kan rechtstreeks, via de EHBO-ers of een lid van het organisatieteam.
 • Opdrachten van hulpdiensten, medewerkers of organisatoren worden altijd opgevolgd.
 • Het rijden met een gemotoriseerd voertuig of een fiets over het terrein en de aanvoerende weg vanaf het parkeerterrein is niet toegestaan aan deelnemers.
 • Het gebruik van licht alcoholische dranken is toegestaan aan een ieder boven de 18 jaar, mits hierdoor geen overlast ontstaat.
 • Op vraag van barmedewerkers of organisatoren dient een deelnemer zijn legitimatie te tonen, er wordt geen alcohol verstrekt aan minderjarigen.
 • Het is minderjarigen verboden om alcohol te nuttigen, te kopen en/of het te bezitten
 • Het zelf meenemen van alcohol is niet toegestaan.
 • Het bij je dragen of nuttigen van sterke dranken is niet toegestaan.
 • Medewerkers mogen niet worden ingezet wanneer zij een (vermoedelijk) alcoholpromillage boven de 0.5 promille hebben.
 • Onder invloed rijden wordt niet toegestaan, ook niet bij het evt. voortijdig verlaten van het terrein. Hiermee wordt rekening gehouden bij het evt. uitsluiten van deelname door het organisatieteam. Wanneer dit wel gebeurd wordt politie gewaarschuwd.
 • Zowel het gebruik als het bezit van drugs (hard- en softdrugs) is niet toegestaan. Indien dit wel wordt geconstateerd dan wordt de betrokken persoon van het kampterrein verwijderd.
 • Roken in tenten en gebouwen is niet toegestaan
 • Geluidsoverlast buitenom het programma wordt niet getolereerd. Op het kampterrein is het -buiten activiteiten in de feesttent om- stil na middernacht tot de volgende ochtend 07.00 uur.
 • Op het aangewezen stilteterrein is men vanaf 23.00 uur tot de volgende ochtend 07.00 uur stil.
 • Een ieder is verplicht te melden (aan het Organisatieteam) wanneer hij/zij schade heeft veroorzaakt aan materialen van anderen.
 • Stoken moet altijd hoog van de grond en is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen: De kampvuurcirkel en het activiteitenterrein. Bij de slaaptenten is open vuur dus niet toegestaan.
 • Fakkels of andere vormen van open vuur zijn niet toegestaan, bij de tenten maakt een ieder gebruik van brandveilige verlichting.
 • Het neerzetten van grote groepstenten, flappen e.d. anders dan voor overnachten is niet toegestaan.
 • Bij het opzetten van de slaaptenten wordt dit op degelijke en veilige wijze gedaan en wordt er voldoende ruimte overgelaten voor andere deelnemers en voor vluchtroutes. Aanwijzingen van de medewerkers worden opgevolgd.
 • Afval dient degelijk te worden verzameld en afgevoerd naar de daarvoor bestemde plaats bij de ingang van het terrein.
 • Iedere deelnemer laat zijn kampeerterrein schoon en netjes achter.
 • Tijdens het weekend is het gebouw niet toegankelijk voor deelnemers, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken met een lid van het Organisatieteam.
 • Toegang tot en deelname aan de activiteiten op het gehele terrein is alleen toegestaan aan diegenen die een daarvoor bestemd armbandje dragen.
 • We staan alleen zakmessen en andere voorwerpen toe die voldoen aan wettelijke normen, en dus niet volgens de wet onder wapenbezit vallen. Voorwerpen die onder de wapenwet vallen worden door het Organisatieteam in bewaring genomen.
 • Voor ongewenst gedrag (ter beoordeling door het Organisatieteam) wordt het protocol van Scouting Nederland gevolgd. Het organisatieteam beslist of een deelnemer van verdere deelname uitgesloten en evt. van het terrein verwijderd wordt. In geval van minderjarigen wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Daarom is het een minderjarige verplicht het telefoonnummer waarop ouders/verzorgers steeds bereikbaar zijn tijdens ZESC op te geven bij de inschrijving in SOL.